Sanitas Kártya Partner Program
Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szabályzat / ÁSZF) a Sanitas Program Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Sanitas Kártya Affiliate Programban (továbbiakban: affiliate program) való részvétel feltételeit és szabályait tartalmazza.

 • DEFINÍCIÓK

Szolgáltató: A Sanitas Program Kft.  Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely szolgáltatását a tulajdonában lévő mobil alkalmazásban és weboldalon nyújtja. Szolgáltató adatai:

Neve: Sanitas Program Kft.

Székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 14. 10. em. 37. ajtó 

Elérhetősége: [email protected] 

Telefon: +36 70 329 8737

Cégjegyzékszám: 01-09-411266

Adószáma: 32192092-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Sanitas kártya: A Sanitas kártya egy kedvezménykártya, mely a tulajdonosát kedvezményes szolgáltatás igénybevételére jogosítja a Sanitas Kártya Általános Szerződési feltételei és az Elfogadóhelyek által szabott feltételek szerint. A Sanitas kártya elérhető digitálisan az erre a célra kifejlesztett Sanitas mobil applikációban, illetve e-mailben küldött .pdf formátumban a kártya előfizetési díjának megfizetését követően. 

Kártyatulajdonos: az a magánszemély, aki a Sanitaskartya.hu weboldalon vagy a Sanitas mobil alkalmazásban a szükséges adatok megadásával regisztrált és a Sanitas kártya előfizetési díját pénzügyileg teljesítette, ezáltal érvényes Sanitas kártya előfizetéssel rendelkezik.

Elfogadóhelyek: A Szolgáltató azon szerződött partnerei, akik az Sanitas Kártyatulajdonosoknak kedvezményt biztosítanak és akikhez a Szolgáltató rendszerén keresztül az Sanitas Kártyatulajdonosok időpontot tud foglalni az Elfogadóhelyek által biztosított szolgáltatásokra. Szolgáltatóval szerződött Elfogadóhelyek tételes listáját a https://idopontfoglalas.sanitaskartya.hu/ weboldal tartalmazza. 

Affiliate Partner: Az a jogi személy, aki a jelen ÁSZF által szabályozott módon Sanitas Kártya előfizetést ajánl vagy értékesítés és ezért affiliate jutalékra jogosult. 

Fél, Felek: A Szolgáltató és az Affiliate Partner külön-külön Fél, együttesen: Felek

Rendszer: A Szolgáltató és együttműködő partnerei által fejlesztett és üzemeltetett Sanitas mobil alkalmazás, annak webes felülete és online foglalási rendszerének egésze.

Weboldal: a www.sanitaskartya.hu domain alatt működő internetes oldal.

Előfizetési díj: A Sanitas Kártya előfizetési díja, mely a Sanitas kártya megszerzésének előfeltétele. Az előfizetési díj mértékét a mindenkori Sanitas Kártya ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Az előfizetés érvényessége az előfizetési díj kifizetésétől számított 1 év (365 nap).

Affiliate jutalék: Az Affiliate Partner a Sanitas Kártya sikeres ajánlása és értékesítése után Affiliate jutalékra jogosult. Az Affiliate jutalék mértékét és elszámolásának módját jelen ÁSZF 4.3-as és 4.5-ös pontja tartalmazza. 

Co-branded Sanitas Kártya: Egyedi, az Affiliate Partner arculatához illeszkedő megjelenéssel kibocsátott Sanitas Kártya.  

Sanitas Affiliate Rendszer: A Sanitas Affiliate Partnerek számára fejlesztett és üzemeltetett ügyfélkapu, amihez az Affiliate Partner regisztrációt és jelen ÁSZF elfogadását követően férhet hozzá. A Sanitas Affiliate Rendszerben az Affiliate partner ellenőrizheti ajánlói és értékesítési tevékenységének eredményét kimutatások formájában, valamint megtalálja azokat az online eszközöket (ajánlói link, API kulcs, egyedi landing oldal készítés), amik támogatják és segítik az ajánlói és értékesítési tevékenységét. 

 • ÁSZF HATÁLYA

A jelen ÁSZF 2023.01.23. napján lép hatályba és visszavonásig marad érvényben és hatályban. 

Jelen ÁSZF bármelyik Fél által felmondható rendes felmondással 30 napos felmondási határidővel írásban az [email protected] email címre küldött elektronikus levélben, illetve az Affiliate Rendszerben történő fiók törlésével. 

Felek jogosultak jelen ÁSZF iránymutatásainak betartása mellett külön Együttműködési szerződést kötni, amelyben egyedi megállapodásukat és annak jelen ÁSZF-től való eltérését szabályozzák. 

Szolgáltató jogosult az online regisztrációt és szerződéskötést követő 15 napon belül Affiliate Partner regisztrációs és szerződéses kérelmét felülvizsgálni és indoklás nélkül visszautasítani, illetve a szerződést felbontani. 

Az ÁSZF hatálya kiterjed a mobiltelefonos alkalmazás és a weboldal használata, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszonyra, amely meghatározza a Felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. Feleknek tekintjük a Szolgáltatót és a Affiliate Partnert.

Abban az esetben, ha Szolgáltató jelen ÁSZF-et rendes felmondással megszünteti úgy Affiliate Partner az általa ajánlott vagy értékesített Sanitas Kártya előfizetések után járó Affiliate jutalékra a felmondást követően még 24 hónapig jogosult, azonban új ajánlásokat már nem tehet, új értékesítéseket már nem végezhet.  

Az Affiliate Partner nem jogosult a Szerződés megszűnését követően Affiliate jutalékra, ha a Szerződést saját akaratából szünteti meg vagy ha Szolgáltató a regisztrációt és a Szerződést a jelen ÁSZF megszegése miatt szüntette meg, illetve mondta föl.

 • A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Felek között a szerződés kizárólag elektronikus formában jön létre. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) törvénynek az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályaira.  

A szerződés nyelve magyar, annak idegen nyelvre fordítása esetén is a magyar nyelvű változat az irányadó.

Az Affiliate Partner a Sanitas Affiliate Rendszer és a kapcsolódó weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést weboldalon történő regisztrációval, elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor az Affiliate Partner a regisztrációs adatokat megadta, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig az Affiliate Redszert aktiválta. Az Affiliate rendszer aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus értesítést küld az Affiliate Partner részére.

Az Affiliate Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációkor valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az Affiliate Partner nem jogosult Sanitas Affiliate Rendszer használatára, illetve használat esetén nem jogosult jutalék kifizetésre.

A Szolgáltató feladata, hogy az Affiliate Partner részére biztosítsa az Affiliate Rendszerhez való hozzáférést és a jutalék elszámolási rendszert miután az Affiliate Partner a rendszer igénybevételének feltételeit az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti: azaz valós adatokkal regisztrálja magát Szolgáltató rendszerébe.

A nem valós adat szolgáltatásának következményeiért való felelősséget a Sanitas Program Kft., mint adatkezelő továbbá adatfeldolgozó partnere és munkatársa kizárja. 

A Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos terjesztési jogot a mobil alkalmazás és weboldal, valamint azok teljes tartalma és a külön-külön a tartalmának egyes részei vonatkozásában. A Szolgáltató engedélye szükséges a mobil alkalmazás és weboldal, azok tartalma harmadik személyek általi bármely felhasználásához. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mobil alkalmazás és az Affiliate Rendszer valamint a kapcsolódó weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

A Felek mentesülnek a jelen ÁSZF alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok „vis major” következményeként állnak be. A „vis major” fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek jelen ÁSZF elfogadását követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetűek, hogy azok bekövetkeztét a Felek nem látták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli eseménynek körébe tartoznak: az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, akárcsak a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei és bármely más, a Felek elvárható befolyási körén kívül eső körülmények. Ilyen jellegű esemény beálltakor az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik felet. 

az Affiliate Partner bármikor törölheti felhasználói fiókját az Affiliate Rendszerből, továbbá az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint és jogkövetkezményekkel kérheti regisztrációjának törlését, és a szerződés megszüntetését a Szolgáltatótól. Amennyiben az Affiliate Partner megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a regisztrációval létrejött Affiliate Partneri regisztrációt. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Affiliate Program  bármely tartalmi elemét, vagy az Affiliate Program egészét megszüntesse, amely utóbbi esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

 • AFFILIATE PROGRAM SZABÁLYZAT
 • REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációs folyamatot a leendő Affiliate Partner kezdeményezheti a https://sanitaskartya.hu/affiliate-regisztracio oldalon.

A regisztráció első lépéseként a leendő Affiliate Partner megismeri és elfogadja a Sanitas Affiliate Program Általános Szerződési Feltételeit, illetve megadja a regisztrációhoz szükséges adatokat. A regisztráció során az Affiliate Partnernek a következő adatokat szükséges megadnia:

 1. a) Affiliate Partner vállalkozás neve
 2. b) Affiliate Partner kapcsolattartójának neve
 3. c) Affiliate Partner kapcsolattartójának e-mail címe
 4. d) Affiliate Partner kapcsolattartójának telefonszáma
 5. e) Affiliate Partner székhelye
 6. f) Affiliate Partner adószáma
 7. g) Fiók jelszava
 

A regisztrációval a leendő Affiliate Partner hozzájárul megadott adatainak kezeléséhez a jelen szerződés 2. számú mellékletében foglalt Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően. 

 

A regisztrációt követően Affiliate Partner hozzáfér a Szolgáltató által biztosított Affiliate Rendszerhez.

 
 • AJÁNLÁS

Affiliate Partnernek lehetősége van ajánlani a Sanitas Kártya előfizetést. Az ajánlás történhet online az Affiliate Rendszerben található referral link segítségével. A referral linkre kattintó felhasználó a regisztrációt és előfizetést követően Affiliate Partnerhez kapcsolódik. 

Az Affiliate Partner jogosult saját referral linkjét szabadon megosztani e-mailben, saját weboldalán, hirdetésekbe ágyazva és offline módon QR-kód segítségével hirdetési plakátok, valamint ajánlói kártyák kihelyezésével. 

Az Affiliate Partner ajánlói linkjén keresztül Szolgáltatónál előfizetést vásárló Kártyatulajdonos Szolgáltatóval szerződéses viszonyba kerül és Szolgáltató az előfizetési díjról számlát állít ki a Kártyatuladonosnak. 

 • AFFILIATE JUTALÉK

Affiliate Partner az általa ajánlott és Szolgáltatóval érvényes szerződést kötött és előfizetést vásárolt Kártyatulajdonosok után jutalékra jogosult. 

A jutalék mértéke a Kártyatulajdonos által kifizetett nettó éves előfizetési díj 15%-a. 

Szolgáltató és Affiliate Partner közös megegyezés alapján külön megállapodásban  eltérhet a fenti jutaléktól.

Affiliate partner jutalék jogosultsága mindaddig fennáll, amíg az általa ajánlott Kártyatulajdonos megújítja a Sanitas Kártya előfizetését. 

 • ELSZÁMOLÁS

Affiliate Partner jogosult bármikor kikérni az ajánlásai után az Affiliate rendszerben jóváírt és ott kimutatott Affiliate jutalékot.

A kiutalásra kért összegről Affiliate Partner köteles a magyar jogszabályoknak minden tekintetben megfelelő számlát 15 napos fizetési határidővel kiállítani és azt elektronikus úton megküldeni a Szolgáltató részére az [email protected] e-mail címre. 

Szolgáltató jogosult a számla alapjául szolgáló kimutatásokat ellenőrizni és hibás elszámolás esetén a számla kifizetést a helyesbítésig visszatartani. 

 • KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS

Affiliate Partner kérheti, hogy saját maga közvetlenül értékesítse Szolgáltató Sanitas Kártya előfizetését ügyfelei részére. Ebben az esetben Affiliate Partner az erre kialakított felületen vásárolhat Szolgáltatótól egyedi Affiliate kuponkódot, melyet tovább értékesíthet ügyfelei részére. 

Kártyatulajdonos a regisztráció során a kuponkód felhasználásával  mentesül a  Sanitas Kártya éves előfizetésének megfizetésétől. A kuponkóddal maximum egy éves előfizetés váltható ki. 

Affiliate Partnernek lehetősége van a Szolgáltató által biztosított API dokumentáció alapján online kapcsolatot létrehozni Szolgáltató Affiliate rendszerével és oda saját rendszeréből közvetlenül Kártyatulajdonosokat regisztrálni.  Az Affiliate kuponkód ára a mindenkori Sanitas Kártya éves előfizetési díjának 80%-a.

Szolgáltató és Affiliate Partner közös megegyezés alapján külön megállapodásban  eltérhet a fenti jutaléktól.

Az Affiliate Partner nem jogosult az általa megvásárol Affiliate kuponkódot magasabb áron értékesíteni mint a Sanitas Kártya mindenkori éves előfizetési díja.

 • CO-BRANDED SANITAS KÁRTYA

Affiliate Partnernek lehetősége van Co-branded Sanitas kártyát igényelni az általa ajánlott vagy közvetlenül értékesített Sanitas kártyatulajdonosok részére.  

A Co-branded kártya arculati megjelenését Szolgáltató egyedileg készíti el. Affiliate Partner jogosult saját arculatú kártyát tervezni a Sanitas kártya kötelező elemeinek (Sanitas logo, Kártyatulajdonos neve, érvényességi idő, sorozatszám és QR-kód) feltüntetése mellett.  

Amennyiben Affiliate Partner fizikai Co-branded kártyát igényel, illetve készít, úgy annak gyártási költsége – ellenkező megállapodás hiányában – Affiliate Partnert terheli. 

A Co-branded kártya igénylése esetén Felek külön egyedi  megállapodást kötnek, melyben pontosítják a Co-branded kártya kibocsátásához kapcsolódó feltételeket és elvárásokat. 

 • EGYEDI KEDVEZMÉNY

Affiliate partnernek lehetősége van egyedi kuponkód igénylésére, mellyel kedvezményt adhat ügyfelei részére a Sanitas Kártya éves előfizetési díjából az Affiliate partner jutalékának terhére. A kuponkód által nyújtott kedvezmény nem haladhatja meg az Affiliate Partner megállapodott  jutalékának mértékét. 

Az Affiliate partner által biztosított kuponos kedvezmény levonásra kerül az Affiliate partner jutalékából. 

Affiliate Partner kuponkód igényét a kedvezmény mértékének megjelölése mellett az [email protected] email címre küldheti el. Ezt követően Szolgáltató előállítja a kedvezmény kupont és megküldi Affiliate Partner részére. 

 • ELFOGADÓHELY MINT AFFILIATE PARTNER

Abban az esetben, ha egy Sanitas Elfogadóhely csatlakozik az Sanitas Affiliate Programhoz lehetősége van igényelni, hogy Co-Branded kártyája saját mobil applikációjában és webes alkalmazásaiben is megjelenjen. Amennyiben Affiliate Partnernek nincs saját mobil applikációja úgy egyedi kérés és ajánlat ellenében Szolgáltató együttműködő partnereivel közösen biztosít egyet Affiliate Partnernek.  

Amennyiben Sanitas Elfogadóhely rendelkezik a Sanitas Kártya online foglalási felületén (weboldalon és mobil applikációban) saját profillal, úgy az Affiliate Programhoz való csatlakozás esetén Szolgáltató a csatlakozás időpontjától számított 12 hónapon keresztül biztosítja Elfogadóhely számára, hogy az általa értékesített Sanitas Kártya előfizetéssel rendelkező Kártyatulajdonosok számára minden olyan szolgáltatásra való keresés esetén, amit Elfogadóhely is biztosít a találati listán Elfogadóhely minden esetben az első találati eredmény legyen.

A Co-branded kártya biztosításának feltételeit és a technikai kivitelezés menetét Felek külön egyedi megállapodásban rögzítik. 

 • AFFILIATE PARTNER HOZZÁFÉRÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA

az Affiliate Partner semmilyen körülmények között

 1. nem használhat olyan szoftvereket, amelyek lehetővé teszik az ún. adatbányászatot (“data-mining”) vagy más módon a Szolgáltató rendszerében megtalálható információkat gyűjtik össze.
 2. nem jogosult másik Affiliate Partner bejelentkezési adatait használni.
 

az Affiliate Partner számára tilos a Szolgáltató által működtetett weboldal, applikáció, közösségi felületek (pl. Facebook) és különösen az azokon közzétett kommunikációs lehetőségek keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, melyek

 1. az érvényes törvényekbe ütköznek, ellenkeznek a közrenddel vagy erkölccsel;
 2. obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető jellegűek;
 3. sértő, terhelő vagy rágalmazó jellegűek;
 4. megtévesztő módon azt a benyomást keltik, hogy a Szolgáltató által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik;
 5. harmadik személy adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül;

Abban az esetben, ha az Affiliate Partnerben felmerül a gyanú, hogy regisztrációs adatait harmadik személyek jogosulatlanul használják vagy felhasználhatták, erről köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót, és megváltoztatni adatait, vagy a Szolgáltatót azok megváltoztatására kérni. Azon esetben, ha a Szolgáltató rendelkezik visszaélésre utaló adatokkal, jogosult az Affiliate Partner hozzáférését átmenetileg korlátozni. az Affiliate Partner hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről.

Abban az esetben, ha az Affiliate Partner megszegi az ÁSZF-ben foglalt feltételeket különös tekintettel jelen pont első két bekezdésére, a Szolgáltató jogosult az Affiliate Partner hozzáférésének korlátozása, kizárására. A felfüggesztés, kizárás visszavonására Affiliate Partneri igény nem támasztható. 

 • A SZOLGÁLTATÓ ÉS AFFILIATE PARTNER FELELŐSSÉGE

Valamennyi Affiliate Partner kizárólag a saját felelősségére használja a weboldalt és az Affiliate Rendszert. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal vagy az Affiliate Rendszer használatából eredő következményekért.

Szolgáltató vállalja, hogy mindent megtesz a mobil alkalmazásban és weboldalon található adatok helyességének, aktualitásának és pontosságának biztosítása érdekében. Ha ennek ellenére az Affiliate Partnert az adatok pontatlanságából, hibájából eredően bárminemű kár éri, a Szolgáltató a felelősségét kizárja. 

az Affiliate Partner a mobil alkalmazásban és weboldalon található adatokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. az Affiliate Partner tudomásul veszi, hogy a weboldalon és mobil alkalmazásban található anyagok és adatok – különös tekintettel a kedvezményes mértékére és a nem kedvezményes szolgáltatások körére – esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Szolgáltató a szolgáltatásainak, valamint a honlapnak és az Affiliate Rendszernek a működésére 99%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a tervezett karbantartási és más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az ellátás és az Elfogadóhelyek által nyújtott egyéb szolgáltatások minőségéért, annak időbeli rendelkezésre tartásáért, valamint az azokból eredő esetleges jogvitákért és kötelezi Affiliate Partnert, hogy ugyan így járjon el az általa ajánlott Kártyatulajdonosok felé történő kommunikációban. 

 • SZERZŐI JOGOK

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Sanitas Kártya mobil alkalmazás, weboldal és foglalási rendszer és Affiliate rendszer szerzői jogi mű. Ennél fogva a Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos jogot ezek tartalmának teljes egészére és minden részletére, a domain-névre és internetes reklámfelületeire, valamint a mobil alkalmazás terjesztésére. Ez alól kivételt képeznek az Affiliate partner által megosztott Sanitas brand alatt futó referencia linkek és kapcsolódó, A Szolgáltató által jóváhagyott marketing és értékesítés támogató anyagok. 

 • ADATVÉDELEM

Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. Az Adatvédelmi Szabályzat elérhető továbbá a Szolgáltató weboldalán: https://sanitaskartya.hu/affiliate-regisztracio

 • VEGYES RENDELKEZÉSEK

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen jogviszonnyal összefüggésben a másik Félnek átadott vagy egyéb módon a rendelkezésére bocsátott, illetve tudomására hozott adatokat, információkat, függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem, a szerződés hatálya és érvényessége idején, illetve annak megszűnését követően is megőrzik, illetve azt saját maguk vagy harmadik személyek céljaira, vagy más módon nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon nem élhetnek vissza és ezzel összefüggésben az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit betartják. A Felek teljes felelősséggel tartoznak a titoktartási kötelezettség saját maguk általi, vagy velük szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek, alkalmazottak vagy más személyek általi megszegéséből eredő károkért.

Amennyiben a Felek közötti együttműködéshez hozzátartozik bármilyen információ kiadása, a Felek kötelesek gondoskodni az információk helyességéről és megbízhatóságáról.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Affiliate Partnereket köteles a változásról értesíteni. az Affiliate Partner az Affiliate Programhoz való csatlakozással egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, ezen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése(i) helyébe, amely(ek) érvénytelenné, jogszabállyal ellentétessé vagy érvényesíthetetlenné válik/válnak, olyan rendelkezés lépjen, amely újonnan beépített rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az érvénytelenné, jogszabályellenessé vagy érvényesíthetetlenné vált korábbi rendelkezés(ek)be foglalt szerződéses szándéknak továbbá, hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a szerződő Feleket.

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, akik személyére vonatkozó adatokat az adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. 

 • PANASZKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Amennyiben az Affiliate Partnernak a szerződéssel, a rendszer működtetésével, az Affiliate Partner jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban vagy egyéb kérése, kérdése, észrevétele van, kérjük, keresse fel a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségeken: 

e-mail címen: [email protected]

telefonon: +36 70 329 8737

levél útján: 1133 Budapest, Kárpát utca 14. 10. em. 37. ajtó

A Szolgáltató a részére küldött megkereséseket, kérdéseket, észrevételeket és panaszokat haladéktalanul kivizsgálja, és azokra legkésőbb tizenöt (15) munkanapon belül válaszol az Affiliate Partner az általa megadott értesítési címen. Amennyiben a megkeresés nem kezelhető tizenöt (15) munkanapon belül, úgy a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesítse, de legkésőbb a beérkezést követő 30 napon belül. A Szolgáltató a panaszt elutasító írásos válaszát indokolni köteles, amelyet köteles legalább 5 évig őrizni és a hatóságnak megkeresése esetén bemutatni.

az Affiliate Partner panasszal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhat, amelynek elérhetősége:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: [email protected]

Területi szervei közül a budapesti területi szerv elérhetősége az alábbi:

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

1535 Bp., Pf. 922

Telefonszám: +36 (1) 458 59 26

E-mail: [email protected] 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság többi területi szerveinek listája itt található: http://www.nfh.hu/teruleti 

Affiliate Partner panasza esetén a békéltető testülethez is fordulhat, amelynek elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Telefon: +36 (1) 488 21 31

E-mail: [email protected] 

 

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

https://bekeltetes.hu/udvozlo 

A panaszok elektronikus úton is benyújthatók a fogyasztóvédelmi hatóság részére ügyfélkapun keresztül a megfelelő űrlap kitöltésével, ami gyorsabb és költséghatékonyabb ügyintézést biztosít