Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szabályzat / ÁSZF) a Sanitas Program Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Sanitas Kártya mobil alkalmazásban (továbbiakban: mobil alkalmazás) és a www.sanitaskartya.hu weboldalon elérhető szolgáltatások és azok igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.


1. DEFINÍCIÓK


Szolgáltató: A Sanitas Program Kft.  Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely szolgáltatását a tulajdonában lévő mobil alkalmazásban és weboldalon nyújtja. Szolgáltató adatai:

Neve: Sanitas Program Kft.

Székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 14. 10. em. 37. ajtó

Elérhetősége: [email protected]

Telefon: +36 70 329 8737

Cégjegyzékszám: 01-09-411266

Adószáma: 32192092-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Sanitas kártya: A Sanitas kártya egy kedvezménykártya, mely a tulajdonosát kedvezményes szolgáltatás igénybevételére jogosítja a jelen ÁSZF feltételei és az Elfogadóhelyek által szabott egyéb feltételek (pl.: lemondási feltételek, nem kedvezményes szolgáltatások köre, stb.)  szerint. A Sanitas kártya elérhető digitálisan az erre a célra kifejlesztett Sanitas mobil applikációban, illetve e-mailben küldött .pdf formátumban a kártya előfizetési díjának megfizetését követően.

Kártyatulajdonos: az a magánszemély, aki a Sanitaskartya.hu weboldalon vagy a Sanitas mobil alkalmazásban a szükséges adatok megadásával regisztrált és a Sanitas kártya előfizetési díját pénzügyileg teljesítette, ezáltal érvényes Sanitas kártya előfizetéssel rendelkezik.

Fél, Felek: A Szolgáltató és a Kártyatulajdonos külön-külön Fél, együttesen: Felek

Elfogadóhelyek: A Szolgáltató azon szerződött partnerei, akik a Kártyatulajdonosoknak kedvezményt biztosítanak és akikhez a Szolgáltató rendszerén keresztül a Kártyatulajdonos időpontot tud foglalni az Elfogadóhelyek által biztosított szolgáltatásokra. Szolgáltatóval szerződött Elfogadóhelyek tételes listáját a https://idopontfoglalas.sanitaskartya.hu/ weboldal tartalmazza.

Rendszer: A Szolgáltató és együttműködő partnerei által fejlesztett és üzemeltetett Sanitas mobil alkalmazás, annak webes felülete és online foglalási rendszerének egésze.

Weboldal: a www.sanitaskartya.hu domain alatt működő internetes oldal.

Szolgáltatás: A Kártyatulajdonos a regisztrációval és a Sanitas Kártya előfizetési díjának megfizetésével szerződéses kapcsolatba kerül a Szolgáltatóval. Szolgáltató a szolgáltatás keretein belül biztosítja, hogy a Kártyatulajdonos érvényes kedvezmény kártyájának felmutatásával a Szolgáltató weboldalán feltüntetett Elfogadóhelyeknél az igénybevett szolgáltatások után, a Szolgáltató weboldalán feltüntetett kedvezményre jogosult. A kedvezmény mértéke Elfogadóhelyenként változik. A kedvezmény nem vonatkozik minden, az adott Elfogadóhely által nyújtott szolgáltatásra. Az egyes Elfogadóhelyek által biztosított aktuális kedvezmények és a kedvezményes körbe nem tartozó szolgáltatások a Szolgáltató weboldalán és mobil applikációjában érhetőek el.

A Szolgáltatás igénybevételének módja: Az Elfogadóhelyen történt szolgáltatás igénybevételét követően a kártya felmutatásával és annak az Elfogadóhely általi ellenőrzésével.

Előfizetési díj: A Sanitas Kártya előfizetési díja, mely a Sanitas kártya megszerzésének előfeltétele. Az előfizetési díj mértékét a mindenkori ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Az előfizetés érvényessége az előfizetési díj kifizetésétől számított 1 év (365 nap).

Foglalás: Szolgáltató által biztosított weboldalon és mobil applikáción elérhető Elfogadóhelyekhez történő online vagy telefonos időpont foglalás.

Kedvezmény Szolgáltató által biztosított weboldalon és mobil applikáción elérhető Elfogadóhelyek által biztosított, százalékban megadott kedvezmény, mely azokra a szolgáltatásokra vonatkozik, melyeket az Elfogadóhely nem jelölt meg a nem kedvezményes szolgáltatások körében.

Nem kedvezményes szolgáltatások: Azok a szolgáltatások, amikre nem vonatkozik a Sanitas Kártya által biztosított általános kedvezmény. A nem kedvezményes szolgáltatások körét az Elfogadóhely saját Sanitas profilja alatt, illetve a foglalási rendszerben is külön feltünteti.


2. ÁSZF HATÁLYA

A jelen ÁSZF 2023.01.23. napján lép hatályba és visszavonásig marad érvényben és hatályban.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a mobiltelefonos alkalmazás és a weboldal használata, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszonyra, amely meghatározza a Felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. Feleknek tekintjük a Szolgáltatót és a Kártyatulajdonost.


3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Felek között a szerződés kizárólag elektronikus formában jön létre. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) törvénynek az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályaira.

A szerződés nyelve magyar, annak idegen nyelvre fordítása esetén is a magyar nyelvű változat az irányadó.

A Kártyatulajdonos a mobil alkalmazás és weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az applikációbeli vagy a weboldalon történő regisztrációval, elektronikus úton köti meg. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Kártyatulajdonos a regisztrációs adatokat megadta, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a Szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus értesítést küld a Kártyatulajdonos részére.

A Kártyatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az elektronikus regisztrációkor valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén a Kártyatulajdonos nem jogosult Sanitas kártya által nyújtott kedvezményekre és a Szolgáltatónak már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

A Szolgáltató feladata, hogy a Kártyatulajdonos részére biztosítsa a Szolgáltatást, miután a Kártyatulajdonos a szolgáltatások igénybevételének feltételeit az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti: azaz valós adatokkal regisztrálja magát Szolgáltató rendszerébe, megfizeti a Sanitas kártya előfizetési díját és igénybe veszi az Elfogadóhelyek kedvezményes körbe tartozó szolgáltatást.

A nem valós adat szolgáltatásának következményeiért való felelősséget a Sanitas Program Kft., mint adatkezelő továbbá adatfeldolgozó partnere és munkatársa kizárja.

A Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos terjesztési jogot a mobil alkalmazás és weboldal, valamint azok teljes tartalma és a külön-külön a tartalmának egyes részei vonatkozásában. A Szolgáltató engedélye szükséges a mobil alkalmazás és weboldal, azok tartalma harmadik személyek általi bármely felhasználásához.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mobil alkalmazás és weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

A Felek mentesülnek a jelen ÁSZF alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok „vis major” következményeként állnak be. A „vis major” fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek jelen ÁSZF elfogadását követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetűek, hogy azok bekövetkeztét a Felek nem látták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli eseménynek körébe tartoznak: az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, akárcsak a háború, katonai cselekmények, a hatósági szervek aktusai vagy cselekményei és bármely más, a Felek elvárható befolyási körén kívül eső körülmények. Ilyen jellegű esemény beálltakor az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik felet.

A Kártyatulajdonos bármikor törölheti az applikációt mobiltelefonjáról, továbbá az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint és jogkövetkezményekkel kérheti regisztrációjának törlését, és a szerződés megszüntetését a Szolgáltatótól. Amennyiben a Kártyatulajdonos megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a regisztrációval létrejött Kártyatulajdonosi regisztrációt. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely utóbbi esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

Abban az esetben, ha Szolgáltató az érvényességi időn belül szünteti meg a szolgáltatást, úgy Kártyatulajdonos jogosult az érvényességi idő végéig tartó időarányos előfizetési díj visszatérítésére.

A Kártyatulajdonos nem jogosult az időarányos előfizetési díj visszatérítésére, ha regisztrációját saját akaratából szünteti meg vagy ha Szolgáltató a regisztrációt a jelen ÁSZF megszegése miatt szüntette meg.


4. SANITAS KÁRTYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT


REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációs folyamatot a leendő Kártyatulajdonos kezdeményezheti a www.sanitaskartya.hu oldalon, annak aloldalain vagy a Sanitas mobil applikációban.

A regisztráció első lépéseként a leendő Kártyatulajdonos megismeri és elfogadja a Sanitas rendszer használatának Általános Szerződési Feltételeit, illetve megadja a regisztrációhoz szükséges személyes adatokat. A regisztráció során a Kártyatulajdonosnak a következő adatokat szükséges megadnia:

a) Kártyatulajdonos vezetékneve

b) Kártyatulajdonos keresztneve

c) Kártyatulajdonos e-mail címe

d) Kártyatulajdonos születési év

e) Kártyatulajdonos számlázási címe

f) Céges számla igény esetén a Cég neve, székhelyének címe és adószáma

g) Fiók jelszava

A regisztrációval a leendő Kártyatulajdonos hozzájárul megadott adatainak kezeléséhez a jelen szerződés 2. számú mellékletében foglalt Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően.


ELŐFIZETÉS

A Sanitas kártya megszerzése és a Kártyatulajdonossá válás feltétele az előfizetési díj megfizetése.

Az előfizetési díjat a regisztrációt követően bankkártyával és banki átutalással egyenlítheti ki a leendő Kártyatulajdonos.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (sanitaskartya.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Bankkártyás fizetés esetén a leendő Kártyatulajdonos elfogadja a SimplePay által biztosított „recurring” típusú fizetési megoldást. Amikor a leendő Kártyatulajdonos a recurring fizetési módon fizet, automatikusan meghatalmazza a Szolgáltatót, hogy a használt fizetési eszközéről (bankkártya) külön jóváhagyás nélkül vonjon le pénzt, abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos előfizetése lejár és megújításra kerül sor. Erről a Szolgáltató előzetesen értesíti a Kártyatulajdonost.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Kártyatulajdonos által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

Szolgáltató nem tárolja és nem kezeli a Kártyatulajdonos által megadott bankkártya adatait, azokat Szolgáltató szerződött partnere, az OTP Mobil Kft. tárolja és kezeli.

A Kártyatulajdonos a Szolgáltató felületén keresztül bármikor megadhat új bankkártya adatokat és törölheti a korábban megadott bankkártya adatokat. A bankkártya adatok teljes törlése  csak az előfizetés lemondása esetén lehetséges. Ebben az esetben Kártyatulajdonos továbbra is jogosult használni a Sanitas Kártyát az előfizetési időszak végéig, azonban az előfizetés ezt követően nem újul meg automatikusan.

A leendő Kártyatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az előfizetés díjának levonása meghiúsul fedezethiány következtében, úgy a Kártyatulajdonos előfizetése nem jön létre és nem kapja meg a kedvezményre jogosító digitális Sanitas kártyát, megszűnik Kártyatulajdonosi státusza.

Banki átutalásos fizetési mód esetén a Kártyatulajdonos a SimplePay erre kialakított instant transzfer megoldását használva egyenlítheti ki az előfizetési díjat. Banki átutalás esetén az előfizetés kezdete az előfizetési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezésének és annak a Szolgáltató felé történő elektronikus visszaigazolásának dátuma.

Banki átutalás esetén Szolgáltató az előfizetés lejárta előtt 14 nappal értesítést küld Kártyatulajdonosnak, hogy az esedékes előfizetési díjat fizesse meg. Ennek elmaradása esetén az előfizetés a fordulónappal automatikusan megszűnik.

Az előfizetés időbeli korlátozás nélkül lemondható. Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos a jelen ÁSZF elfogadását követő 14 napon belül lemondja az előfizetését és még nem vett igénybe szolgáltatást, úgy igényt tarthat a megfizetett előfizetési díj visszautalására. A visszautalási kérelmet Kártyatulajdonos írásban, a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megadott elektronikus vagy postai címére küldött  levélben kérheti. Szolgáltató a levél beérkezését követő 8 napon belül ellenőrzi a visszautalás jogosságát és jóváhagyást követően visszatéríti Kártyatulajdonosnak az előfizetési díjat.

Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos már igénybe vett kedvezményt valamelyik szerződött Elfogadóhelyen, úgy visszatérítési kérelme elutasításra kerül.

Abban az esetben, amikor a Kártyatulajdonos a 14 napos elállási határidőn túl mondja le előfizetését úgy nem jogosult az előfizetési díj visszatérítésére. Ez esetben az előfizetés megújítását Szolgáltató nem végzi el automatikusan, azonban Kártyatulajdonos jogosult a Sanitas kártya használatára egészen az eredeti előfizetési időszak végéig.


VISSZAIGAZOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS

Sikeres regisztrációt és előfizetést követően a Kártyatulajdonos visszaigazoló e-mailt kap, mely tartalmazza a nyomtatható Sanitas Kártyát .pdf formátumban, a mobil applikáció letöltésének elérési linkjét, valamint a foglalási oldal és ügyfélfiók elérhetőségeit. Ettől az időponttól jogosult a Kártyatulajdonos a kedvezmények igénybevételére az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.

A sikeres előfizetést követően Szolgáltató a jogszabályoknak minden tekintetben megfelelő számlát állít ki, amit e-mailben küld meg Kártyatulajdonos részére.


IDŐPONTFOGLALÁS

Kártyatulajdonosnak lehetősége van a Sanitas rendszerén (weboldal és mobil applikáció) keresztül az erre lehetőséget biztosító Elfogadóhelyekhez online és telefonon időpontot foglalni.

Az online időpont foglalás történhet az adott Elfogadóhely saját weboldalába telepített (beágyazott) időpontfoglalási rendszeren, vagy a Sanitas applikációba és weboldalba telepített időpontfoglalási rendszeren keresztül.

Kártyatulajdonos tudomásul veszi, hogy az online foglalási rendszer használatával hozzájárulását adja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletében rögzített adatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően Szolgáltató és adatfeldolgozó partnerei a Kártyatulajdonos személyes adatait továbbítsa az adott (ahová a Kártyatulajdonos az időpontot foglalja) Elfogadóhely felé annak érdekében, hogy a foglalás az Elfogadóhely saját rendszerében rögzítésre kerüljön. Elfogadóhelyek és Szolgáltató szerződéses viszonyban vannak egymással, melyben az Elfogadóhelyek kötelezettséget vállalnak a személyes adatok hatályos jogszabályoknak megfelelő kezelésére.

Az online időpont foglalási rendszer használatával a Kártyatulajdonos elfogadja, hogy az Elfogadóhelyek egyedi előírásai szerint a Szolgáltatóhoz történő regisztrációkor megadott adatokon túl további személyes adatokat kérhetnek be. Ezen adatok a következők lehetnek:

 1. TAJ szám és/vagy fényképes igazolvány szám, útlevélszám
 2. Anyja neve
 3. Születési hely
 4. Születési dátum
 5. Lakcím és számlázási cím
 6. Neme

Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos nem a saját részére foglal időpontot, úgy kötelező írásos meghatalmazással kell rendelkeznie attól a személytől, akinek az időpontot foglalja, vagy bizonyítania szükséges, hogy akinek az időpontot foglalta, azzal egyenes ági közvetlen rokonságban van. A meghatalmazás hiányából fakadó esetleges jogkövetkezményekért a Szolgáltató nem felelős.


Foglalás biztosítás

Bizonyos esetekben az Elfogadóhelyek az online foglalás véglegesítéséhez kérhetik a bankkártya adatok rögzítését annak érdekében, hogy a foglalt időpontban való megjelenést bebiztosítsa. Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos a foglalt időpontban nem jelenik meg, vagy azt határidőn belül nem mondja le, úgy Elfogadóhelyek jogosultak az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó „meg nem jelenési díjat” a Kártyatulajdonos bankkártyájára terhelni.

A kedvezményes szolgáltatási díjról, a meg nem jelenési díjról és a lemondás feltételeiről az Elfogadóhelyek előzetesen, a foglalási rendszerben, valamint utólagosan a foglalás tényét megerősítő e-mailben is részletesen tájékoztatják a Kártyatulajdonost. A kedvezményes szolgáltatási díjak, meg nem jelenési díjak és a lemondás feltételei Egészségügyi ellátónként változhatnak és eltérő tartalmúak, valamint összegűek lehetnek.

Időpontok visszaigazolása

Az online időpontfoglalási rendszer használatával lefoglalt időpontokról az Elfogadóhelyek minden esetben visszaigazoló e-mailt küldenek a foglalás részleteivel, valamint a foglalás részletei elérhetőek az ügyfélfiókban és mobil applikációban is. .

Időpontok kezelése / lemondása

Kártyatulajdonosnak lehetősége van a lefoglalt időpontjának módosítására és lemondására.


5. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE


A Kártyatulajdonos az Elfogadóhelyekhez történő foglalását és szolgáltatás igénybevételét követően a Sanitas Kártya bemutatásával veheti igénybe az adott Egészségügyi ellátó által biztosított kedvezményt.

A Sanitas kártya bemutatását követően az Egészségügyi ellátó erre kijelölt személyzete jogosult a kártya érvényességét a kártyán található QR-kód vagy vonalkód leolvasásával ellenőrizni.

Kedvezményre kizárólag érvényes előfizetéssel rendelkező Kártyatulajdonos jogosult, melyet az Egészségügyi ellátás helyszínén egyértelműen  igazolni is tud.

A Sanitas kártya nem ruházható át és más nevében nem vehető igénybe. Ez alól kivételt képeznek a Kártyatulajdonos kiskorú hozzátartozói.

A Szolgáltató és az Elfogadóhelyek fenntartják a kedvezmények változásának jogát. Az Elfogadóhelyek saját hatáskörben szabják meg a kedvezmények mértékét és a nem kedvezményes szolgáltatások körét, melyet Szolgáltató az erre a kialakított weboldalon és foglalási rendszerben folyamatosan közzétesz.

A Sanitas kártya nem jogosít kedvezményre az Elfogadóhelyek által a Sanitas weboldalon és mobil applikációban részletezett nem kedvezményes szolgáltatások igénybevétele után.

A Sanitas kártya által biztosított kedvezmények nem vonhatók össze az Elfogadóhelyek által biztosított egyéb kedvezményekkel, időszakos vagy állandó akciókkal. Ilyen szolgáltatások esetén a Kártyatulajdonosnak lehetősége van választani, hogy a Sanitas kedvezménykártya után járó kedvezményt vagy az Egészségügyi ellátó által biztosított egyéb kedvezményt veszi igénybe.

Abban az esetben, ha Kártyatulajdonos időpontot foglal egy Elfogadóhelyhez és az ellátáson nem jelenik meg, vagy határidőn túl mondja le az időpontot vagy más, harmadik fél részére használatra átadja a Sanitas Kártyát Szolgáltató jogosult a Kártyatulajdonos Sanitas kártya kedvezményét időszakosan egy vagy több Elfogadóhely vonatkozásában korlátozni vagy többszöri meg nem jelenés vagy határidőn túli lemondás esetén a kedvezmény igénybevételének lehetőségét felfüggeszteni.


6. KÁRTYATULAJDONOS HOZZÁFÉRÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA


A Kártyatulajdonos semmilyen körülmények között

 1. nem használhat olyan szoftvereket, amelyek lehetővé teszik az ún. adatbányászatot (“data-mining”) vagy más módon a Szolgáltató rendszerében megtalálható információkat gyűjtik össze.
 2. nem jogosult másik Kártyatulajdonos bejelentkezési adatait használni.

A Kártyatulajdonos számára tilos a Szolgáltató által működtetett weboldal, applikáció, közösségi felületek (pl. Facebook) és különösen az azokon közzétett kommunikációs lehetőségek keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, melyek

 1. az érvényes törvényekbe ütköznek, ellenkeznek a közrenddel vagy erkölccsel;
 2. obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető jellegűek;
 3. sértő, terhelő vagy rágalmazó jellegűek;
 4. megtévesztő módon azt a benyomást keltik, hogy a Szolgáltató által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik;
 5. harmadik személy adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül;
 6. kereskedelmi, különösen reklám jellegűek.

Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonosban felmerül a gyanú, hogy regisztrációs adatait harmadik személyek jogosulatlanul használják vagy felhasználhatták, erről köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót, és megváltoztatni adatait, vagy a Szolgáltatót azok megváltoztatására kérni. Azon esetben, ha a Szolgáltató rendelkezik visszaélésre utaló adatokkal, jogosult a Kártyatulajdonos hozzáférését és a Sanitas kártya érvényességét átmenetileg korlátozni. A Kártyatulajdonos hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről.

Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos megszegi az ÁSZF-ben foglalt feltételeket különös tekintettel jelen pont első két bekezdésére, a Szolgáltató jogosult a Kártyatulajdonos hozzáférésének korlátozása, kizárására. A felfüggesztés, kizárás visszavonására Kártyatulajdonosi igény nem támasztható.

Abban az esetben, ha a Kártyatulajdonos nem tesz eleget a díjfizetésnek, vagy szándékosan téves bankkártya adatokat ad meg a Szolgáltató jogosult a Kártyatulajdonos hozzáférését és a Sanitas kártya érvényességét átmenetileg korlátozni. A Kártyatulajdonos hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, amint a díjfizetés vagy a szükséges adatmódosítás megtörtént.


7. A SZOLGÁLTATÓ ÉS A KÁRTYATULAJDONOS FELELŐSSÉGE


Valamennyi Kártyatulajdonos kizárólag a saját felelősségére használja a weboldalt, a mobil alkalmazást és annak valamennyi funkcióját.

Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal vagy az alkalmazás használatából eredő következményekért.

Szolgáltató vállalja, hogy mindent megtesz a mobil alkalmazásban és weboldalon található adatok helyességének, aktualitásának és pontosságának biztosítása érdekében. Ha ennek ellenére a Kártyatulajdonost az adatok pontatlanságából, hibájából eredően bárminemű kár éri, a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A Kártyatulajdonos a mobil alkalmazásban és weboldalon található adatokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Kártyatulajdonos tudomásul veszi, hogy a weboldalon és mobil alkalmazásban található anyagok és adatok – különös tekintettel a kedvezményes mértékére és a nem kedvezményes szolgáltatások körére – esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Szolgáltató a szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a tervezett karbantartási és más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az ellátás és az Elfogadóhelyek által nyújtott egyéb szolgáltatások minőségéért, annak időbeli rendelkezésre tartásáért, valamint az azokból eredő esetleges jogvitákért. A Szolgáltató ebben egy közvetítő felületet biztosít, mely megkönnyíti a Kártyatulajdonosnak az Elfogadóhelyek által biztosított szolgáltatásokhoz történő hozzáférést, azonban az ellátás és a szolgáltatás teljesítése során minden tekintetében Elfogadóhelyek tartoznak felelősséggel. Kártyatulajdonosnak az ellátást követően lehetősége van értékelni az Elfogadóhely által nyújtott szolgáltatást.


8. SZERZŐI JOGOK

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Sanitas Kártya mobil alkalmazás, weboldal és foglalási rendszer szerzői jogi mű. Ennél fogva a Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos jogot ezek tartalmának teljes egészére és minden részletére, a domain-névre és internetes reklámfelületeire, valamint a mobil alkalmazás terjesztésére.


9. ADATVÉDELEM

Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. Az Adatvédelmi Szabályzat elérhető továbbá a Szolgáltató weboldalán: www.sanitaskartya.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek 


10. KÁRTYATULAJDONOS ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGA

A Kártyatulajdonost 14 napon túl nem illeti meg az elállás joga és a felmondási jog az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a) és m) pontja értelmében, amelyek az alábbiak:

A fogyasztó nem gyakorolhatja a fogyasztót megillető elállási és felmondási jogot a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”


11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen jogviszonnyal összefüggésben a másik Félnek átadott vagy egyéb módon a rendelkezésére bocsátott, illetve tudomására hozott adatokat, információkat, függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem, a szerződés hatálya és érvényessége idején, illetve annak megszűnését követően is megőrzik, illetve azt saját maguk vagy harmadik személyek céljaira, vagy más módon nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon nem élhetnek vissza és ezzel összefüggésben az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit betartják. A Felek teljes felelősséggel tartoznak a titoktartási kötelezettség saját maguk általi, vagy velük szerződéses jogviszonyban álló harmadik személyek, alkalmazottak vagy más személyek általi megszegéséből eredő károkért.

Amennyiben a Felek közötti együttműködéshez hozzátartozik bármilyen információ kiadása, a Felek kötelesek gondoskodni az információk helyességéről és megbízhatóságáról.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Kártyatulajdonosokat köteles a változásról értesíteni. A Kártyatulajdonos az előfizetés megrendelésével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek szerződést Szolgáltatóval – elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, ezen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése(i) helyébe, amely(ek) érvénytelenné, jogszabállyal ellentétessé vagy érvényesíthetetlenné válik/válnak, olyan rendelkezés lépjen, amely újonnan beépített rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az érvénytelenné, jogszabályellenessé vagy érvényesíthetetlenné vált korábbi rendelkezés(ek)be foglalt szerződéses szándéknak továbbá, hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a szerződő Feleket.

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, akik személyére vonatkozó adatokat az adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire.


12. PANASZKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


Amennyiben a Kártyatulajdonosnak a szerződéssel, a rendszer működtetésével, a Kártyatulajdonos jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban vagy egyéb kérése, kérdése, észrevétele van, kérjük, keresse fel a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségeken:

e-mail címen:  [email protected]

telefonon: +36 70 329 8737

levél útján: 1133 Budapest, Kárpát utca 14. 10. em. 37. ajtó

A Szolgáltató a részére küldött megkereséseket, kérdéseket, észrevételeket és panaszokat haladéktalanul kivizsgálja, és azokra legkésőbb tizenöt (15) munkanapon belül válaszol a Kártyatulajdonos az általa megadott értesítési címen. Amennyiben a megkeresés nem kezelhető tizenöt (15) munkanapon belül, úgy a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesítse, de legkésőbb a beérkezést követő 30 napon belül. A Szolgáltató a panaszt elutasító írásos válaszát indokolni köteles, amelyet köteles legalább 5 évig őrizni és a hatóságnak megkeresése esetén bemutatni.

A Kártyatulajdonos általános – ide nem értve az adatkezeléssel kapcsolatos – panasszal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhat, amelynek elérhetősége:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: [email protected]

Területi szervei közül a budapesti területi szerv elérhetősége az alábbi:

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

1535 Bp., Pf. 922

Telefonszám: +36 (1) 458 59 26

E-mail: [email protected]

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság többi területi szerveinek listája itt található: http://www.nfh.hu/teruleti

Kártyatulajdonos panasza esetén a békéltető testülethez is fordulhat, amelynek elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Telefon: +36 (1) 488 21 31

E-mail: [email protected]

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

https://bekeltetes.hu/udvozlo

A panaszok elektronikus úton is benyújthatók a fogyasztóvédelmi hatóság részére ügyfélkapun keresztül a megfelelő űrlap kitöltésével, ami gyorsabb és költséghatékonyabb ügyintézést biztosít.


MELLÉKLET (1) – SANITAS KÁRTYA ELŐFIZETÉSI DÍJA

A Sanitas kártya éves előfizetésének díja 2023.01.23-tól bruttó 9.900 Ft (azaz kilencezerkilencszáz forint) évente, vagy 990 Ft (azaz kilencszázkilencven forint) havonta.


MELLÉKLET (2) – SANITAS KÁRTYATULAJDONOSOK ADATAINAK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTAT

A SANITAS PROGRAM KFT. (továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) a tevékenységével összefüggésben, a Társaság szolgáltatására előfizető Kártyatulajdonosokkal szerződést létesít és az ezzel összefüggő kötelezettségek teljesítése (online foglalás, ügyfél-azonosítás, számlázás/számlafizetés stb.), céljából a Kártyatulajdonosok kapcsolati, személyes és egészségügyi, valamint lakcím adatait kezeli.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Adatkezelési tájékoztatónkat, mely tartalmazza, hogy adatait milyen jogcímen, milyen célból, milyen módon kezeli az Adatkezelő, azokat kihez továbbítja, illetve tájékozódhat arról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben Önt milyen jogok illetik meg, és hogy ezeket hogyan érvényesítheti. Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben bármilyen kérdése van, alábbi elérhetőségeinket szívesen állunk rendelkezésre.

A jelen rövid adatkezelési Tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy az Érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő. A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek a GDPR-ban rögzített fogalmakkal.

Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Elnevezés: Sanitas Program Kft. 

Székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 14. 10. em. 37. ajtó

Adószám: 32192092-2-41

Cégjegyzékszáma: 01-09-411266

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonos elérhetőség: +36 70 329 8737

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Adatkezelő képviselője: Kenéz Áron

Az Adatkezelő az alábbi adatkezeléseket végzi (a könnyebb átláthatóság kedvéért a legfontosabb adatokat táblázatos formában rögzítettük): 

A Társaság, mint Szolgáltató az általa fejlesztett és üzemeltetett Sanitas Kártya weboldalt és mobil applikációt, valamint online időpont foglalási rendszert, a Kártyatulajdonosok, mint előfizetők részére szolgáltatásként nyújtja. Ennek keretében a Társaság szolgáltatására előfizető Kártyatulajdonosokkal szerződést létesít és az ezzel összefüggő kötelezettségek teljesítése (online foglalás, ügyfél-azonosítás, számlázás/számlafizetés stb.), céljából a Kártyatulajdonosok kapcsolati, személyes és egészségügyi, valamint lakcím adatait kezeli.

 1. Kapcsolatfelvétel

A felhasználók, a Társaság szolgáltatásait érintő kérdéseikkel, már szerződéses jogviszony létesítése és az előfizetés előtt megkereshetik az Adatkezelőt. Erre vonatkozóan az adatkezelő a www.sanitaskartya.hu weboldalon egy Írjon nekünk! form-ot üzemeltet, valamint a megkereséseket telefonon, és központi e-mailen is fogadja. Az Írjon nekünk! form használata, és e-mail kapcsolat létesítés esetén bizonyos adatok megadása feltétlenül szükséges (pl. név és e-mail cím, telefonszám), mert ennek hiányában az Adatkezelő nem tud visszajelzést küldeni. Az adatok megadása önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen jogkövetkezménnyel nem jár az érintettre nézve azon túl, hogy az adatszolgáltatás hiányában nem tud közvetlenül kapcsolatba lépni az Adatkezelővel. A központi telefonszámra érkező hívások nem kerülnek rögzítésre.

Adatkezelés leírásaKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés címzettjeiAdatkezelés időtartama
Írjon nekünk! form

Név

E-mail cím

Telefonszám

Megjegyzés, üzenet egyéb tartalma (általában nem szükséges további személyes adatok megadása, azonban a gyakorlatban sokszor előfordul, hogy az érdeklődők további adatokat adnak meg, ilyen esetben ezeket az adatokat az Adatkezelő nem tudja elkülöníteni, ezért ezeket a megkereséssel együtt kezeljük)

A form használatához kapcsolódó logfile-ok (időpontok, checkboxok kipipálásai)

Megkeresések megválaszolása/

kezelése,

Érintett hozzájárulása, amit a form használata során ad meg az adatkezelési checkbox kipipálásával

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Érintett

Tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Üzleti folyamatok nyilvántartási rendszer szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Elektronikus levelezési szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Külsős ügyfélszolgálati képviselő közreműködése esetén az adott külsős ügyfélszolgálati képviselő, mint adatfeldolgozó,

Rendszerüzemeltető informatikus, mint adatfeldolgozó

Előfizetés létrejötte esetén a megelőző kommunikációt a ÁSZF elfogadással együtt, azzal egyező tartamban őrizzük meg. Előfizetés létrejöttének a hiányában az Érintett által elküldött megkeresés/kérdés maradéktalan megválaszolásáig, de legfeljebb az utolsó kommunikációt követő 30 napig.
E-mail megkeresés –

Név

E-mail cím

Üzenet tartalma (általában nem szükséges további személyes adatok megadása, azonban a gyakorlatban sokszor előfordul, hogy az érdeklődők már itt további adatokat adnak meg, ilyen esetben ezeket az adatokat az Adatkezelő nem tudja elkülöníteni, ezért ezeket a megkereséssel együtt kezeljük)

Üzenetküldés időpontja

Esetlegesen a válaszok alapján küldött további kommunikáció tartalma

Megkeresések megválaszolása/

kezelése,

Érintett hozzájárulása, amit az e-mail célzott elküldésével megadottnak tekintünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)Érintett

Tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Üzleti folyamatok nyilvántartási rendszer szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Elektronikus levelezési szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Külsős ügyfélszolgálati képviselő közreműködése esetén az adott külsős ügyfélszolgálati képviselő, mint adatfeldolgozó,

Rendszerüzemeltető informatikus, mint adatfeldolgozó

Előfizetés létrejötte esetén a megelőző kommunikációt a ÁSZF elfogadással együtt, azzal egyező tartamban őrizzük meg. Előfizetés létrejöttének a hiányában az Érintett által elküldött megkeresés/kérdés maradéktalan megválaszolásáig, de legfeljebb az utolsó kommunikációt követő 30 napig.
 1. Sanitas Kártya weboldal, mobil applikáció és online foglalás

Az Adatkezelő szolgáltatása az általa fejlesztett Sanitas Kártya weboldal, mobil alkalmazás és online foglalási rendszerének felhasználását jelenti. A Sanitas weboldalon és mobil applikációban a felhasználó regisztrál és előfizet a Sanitas Kártya éves használatára és regisztrált Kártyatulajdonossá válik. A Kártyatulajdonos beléphet saját előfizetői fiókjába és kezelheti adatait, valamint használhatja a Sanitas Kártya online időpont foglalási rendszerét. Ez utóbbi esetben a foglalási felületen a felhasználüi fiókba vagy a mobil applikációba bejelentkezett Kártyatulajdonosoknak a foglalás véglegesítése és az adatmegadás során lehetőségük van a megadott adatokat a felhasznáélói fiókukba menteni és azokat a legközelebbi foglaláskor előre betölteni.

Adatkezelés leírásaKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés címzettjeiAdatkezelés időtartama
Sanitas Kártya előfizetés

Vezetéknév

Keresztnév

Email cím

Lakcím

Számlázási cím

Cégnév

Adószám,

Előfizetési rendszer működtetése

Számla kiállítás

Érintett hozzájárulása, amikor a regisztráció során elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési Tájékoztató a vonatkozó checkboxok kipipálásával.

GDPR 6. cikk (1) b) pont

Érintett

Tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Adatbázis kezelő, mint adatfeldolgozó

Rendszerüzemeltető informatikus, mint adatfeldolgozó

Online fizetési szolgáltató

Számlázási szolgáltató

Előfizetés érvényessége alatt majd azt követően 1 év (általános elévülési idő)
Sanitas online időpont foglalás

Vezetéknév

Keresztnév

Telefonszám

Email cím

Lakcím

Számlázási cím

Cégnév

Adószám,

TAJ szám

Születési hely

Születési dátum

Anyja neve

Nem

Igazolványszám

Foglalt szolgáltatások részletei

Online időpontfoglalás elősegítése,

Szolgáltatások fejlesztése

Érintett hozzájárulása, amikor a foglalási oldalon adatainak megadása után hozzájárul, hogy adatai az ügyfélfiókjába elmentésre kerüljenek.

GDPR 6. cikk (1) b) pont

Érintett

Tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Adatbázis kezelő, mint adatfeldolgozó

Rendszerüzemeltető informatikus, mint adatfeldolgozó

Bankkártya elfogadó és fizetési szolgáltató

Online időpont foglalási rendszer szolgáltató

Előfizetés érvényessége alatt majd azt követően 1 év (általános elévülési idő)

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., +36-1-391-1400, [email protected]).

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon a [email protected] e-mail elérhetőségünkre.

AdatfeldolgozóNévSzékhelyeNyilvántartási számTelefonszámE-mail cím/web
Tárhely Szolgáltató

Cloudflare, Inc.

(Frankfurt tárolási hely)

101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA +1 (650) 319-8930https://www.cloudflare.com/gdpr/subprocessors/
Cookie kezelés, elektronikus levelezés, adattárolásGoogle, Inc. (Frankfurt tárolási hely)1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA  www.google.com
Számlázási szolgáltatóKBOSS.hu Kft.1031 Budapest, Záhony utca 701-09-303201 www.szamlazz.hu
Számlázási szolgáltatóBillingo Technologies Zrt.1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet01-10-140802 [email protected]
Online fizetési szolgáltatóOTP Mobil Kft.1143 Budapest, Hungária körút 17-19.01-09-174466+36 30 366 6611[email protected]
Online foglalási rendszer szolgáltatóMedioMed tech Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 7. emelet 71301-10-141172 www.mymedio.hu
Adatbázis kezelőKolt-Systems Kft.4551 Nyíregyháza, Élet utca 25.15-09-088039+36 30 468 9255[email protected]
Rendszer üzemeltető informatikusokAz Adatkezelő nagy számú rendszer üzemeltető informatikus adatfeldolgozót foglalkoztat, így az ezen szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók adatait az Adatkezelő – figyelemmel a NAIH/2018/4017/2/V számon közzétett tájékoztatására – nem teszi közzé, mert az olyan nagy terjedelmű információt jelentene, ami rontaná a tájékoztató átláthatóságát, közérthetőségét, világosságát. Az érintett jogosult az ezen adatfeldolgozókra vonatkozó részletes adatokat külön igényelni.