Adatkezelési tájékoztató​

A SANITAS PROGRAM KFT. (továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) a tevékenységével összefüggésben, a Társaság szolgáltatására előfizető Kártyatulajdonosokkal szerződést létesít és az ezzel összefüggő kötelezettségek teljesítése (online foglalás, ügyfél-azonosítás, számlázás/számlafizetés stb.), céljából a Kártyatulajdonosok kapcsolati, személyes és egészségügyi, valamint lakcím adatait kezeli. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Adatkezelési tájékoztatónkat, mely tartalmazza, hogy adatait milyen jogcímen, milyen célból, milyen módon kezeli az Adatkezelő, azokat kihez továbbítja, illetve tájékozódhat arról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben Önt milyen jogok illetik meg, és hogy ezeket hogyan érvényesítheti. Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben bármilyen kérdése van, alábbi elérhetőségeinket szívesen állunk rendelkezésre. 

 

A jelen rövid adatkezelési Tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy az Érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő. A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek a GDPR-ban rögzített fogalmakkal. 

 

Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Elnevezés: Sanitas Program Kft. 

Székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 14. 10. em. 37. ajtó 

Adószám: 32192092-2-41

Cégjegyzékszáma: 01-09-411266

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonos elérhetőség: +36 70 329 8737

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Adatkezelő képviselője: Kenéz Áron

 

Az Adatkezelő az alábbi adatkezeléseket végzi (a könnyebb átláthatóság kedvéért a legfontosabb adatokat táblázatos formában rögzítettük): 

A Társaság, mint Szolgáltató az általa fejlesztett és üzemeltetett Sanitas Kártya weboldalt és mobil applikációt, valamint online időpont foglalási rendszert, a Kártyatulajdonosok, mint előfizetők részére szolgáltatásként nyújtja. Ennek keretében a Társaság szolgáltatására előfizető Kártyatulajdonosokkal szerződést létesít és az ezzel összefüggő kötelezettségek teljesítése (online foglalás, ügyfél-azonosítás, számlázás/számlafizetés stb.), céljából a Kártyatulajdonosok kapcsolati, személyes és egészségügyi, valamint lakcím adatait kezeli. 

  • Kapcsolatfelvétel

A felhasználók, a Társaság szolgáltatásait érintő kérdéseikkel, már szerződéses jogviszony létesítése és az előfizetés előtt megkereshetik az Adatkezelőt. Erre vonatkozóan az adatkezelő a www.sanitaskartya.hu weboldalon egy Írjon nekünk! form-ot üzemeltet, valamint a megkereséseket telefonon, és központi e-mailen is fogadja. Az Írjon nekünk! form használata, és e-mail kapcsolat létesítés esetén bizonyos adatok megadása feltétlenül szükséges (pl. név és e-mail cím, telefonszám), mert ennek hiányában az Adatkezelő nem tud visszajelzést küldeni. Az adatok megadása önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen jogkövetkezménnyel nem jár az érintettre nézve azon túl, hogy az adatszolgáltatás hiányában nem tud közvetlenül kapcsolatba lépni az Adatkezelővel. A központi telefonszámra érkező hívások nem kerülnek rögzítésre. 

 

Adatkezelés leírása

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés címzettjei

Adatkezelés időtartama

Írjon nekünk! form

Név 

E-mail cím

Telefonszám 

Megjegyzés, üzenet egyéb tartalma (általában nem szükséges további személyes adatok megadása, azonban a gyakorlatban sokszor előfordul, hogy az érdeklődők további adatokat adnak meg, ilyen esetben ezeket az adatokat az Adatkezelő nem tudja elkülöníteni, ezért ezeket a megkereséssel együtt kezeljük)

A form használatához kapcsolódó logfile-ok (időpontok, checkboxok kipipálásai)

Megkeresések megválaszolása/

kezelése, 

Érintett hozzájárulása, amit a form használata során ad meg az adatkezelési checkbox kipipálásával 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Érintett

Tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Üzleti folyamatok nyilvántartási rendszer szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Elektronikus levelezési szolgáltató, mint adatfeldolgozó


Külsős ügyfélszolgálati képviselő közreműködése esetén az adott külsős ügyfélszolgálati képviselő, mint adatfeldolgozó, 


Rendszerüzemeltető informatikus, mint adatfeldolgozó

Előfizetés létrejötte esetén a megelőző kommunikációt a ÁSZF elfogadással együtt, azzal egyező tartamban őrizzük meg. Előfizetés létrejöttének a hiányában az Érintett által elküldött megkeresés/kérdés maradéktalan megválaszolásáig, de legfeljebb az utolsó kommunikációt követő 30 napig.

E-mail megkeresés –

Név 

E-mail cím

Üzenet tartalma (általában nem szükséges további személyes adatok megadása, azonban a gyakorlatban sokszor előfordul, hogy az érdeklődők már itt további adatokat adnak meg, ilyen esetben ezeket az adatokat az Adatkezelő nem tudja elkülöníteni, ezért ezeket a megkereséssel együtt kezeljük)

Üzenetküldés időpontja

Esetlegesen a válaszok alapján küldött további kommunikáció tartalma

Megkeresések megválaszolása/

kezelése, 

Érintett hozzájárulása, amit az e-mail célzott elküldésével megadottnak tekintünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Érintett

Tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Üzleti folyamatok nyilvántartási rendszer szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Elektronikus levelezési szolgáltató, mint adatfeldolgozó


Külsős ügyfélszolgálati képviselő közreműködése esetén az adott külsős ügyfélszolgálati képviselő, mint adatfeldolgozó, 


Rendszerüzemeltető informatikus, mint adatfeldolgozó

Előfizetés létrejötte esetén a megelőző kommunikációt a ÁSZF elfogadással együtt, azzal egyező tartamban őrizzük meg. Előfizetés létrejöttének a hiányában az Érintett által elküldött megkeresés/kérdés maradéktalan megválaszolásáig, de legfeljebb az utolsó kommunikációt követő 30 napig.  • Sanitas Kártya weboldal, mobil applikáció és online foglalás

Az Adatkezelő szolgáltatása az általa fejlesztett Sanitas Kártya weboldal, mobil alkalmazás és online foglalási rendszerének felhasználását jelenti. A Sanitas weboldalon és mobil applikációban a felhasználó regisztrál és előfizet a Sanitas Kártya éves használatára és regisztrált Kártyatulajdonossá válik. A Kártyatulajdonos beléphet saját előfizetői fiókjába és kezelheti adatait, valamint használhatja a Sanitas Kártya online időpont foglalási rendszerét. Ez utóbbi esetben a foglalási felületen a felhasználüi fiókba vagy a mobil applikációba bejelentkezett Kártyatulajdonosoknak a foglalás véglegesítése és az adatmegadás során lehetőségük van a megadott adatokat a felhasznáélói fiókukba menteni és azokat a legközelebbi foglaláskor előre betölteni. 

Adatkezelés leírása

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés címzettjei

Adatkezelés időtartama

Sanitas Kártya előfizetés 

Vezetéknév

Keresztnév

Email cím

Lakcím

Számlázási cím 

Cégnév

Adószám,

Előfizetési rendszer működtetése

Számla kiállítás

Érintett hozzájárulása, amikor a regisztráció során elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési Tájékoztató a vonatkozó checkboxok kipipálásával. 

GDPR 6. cikk (1) b) pont 

Érintett

Tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Adatbázis kezelő, mint adatfeldolgozó

Rendszerüzemeltető informatikus, mint adatfeldolgozó

Online fizetési szolgáltató

Számlázási szolgáltató

Előfizetés érvényessége alatt majd azt követően 1 év (általános elévülési idő)

Sanitas online időpont foglalás

Vezetéknév

Keresztnév

Telefonszám

Email cím

Lakcím

Számlázási cím 

Cégnév

Adószám,

TAJ szám

Születési hely

Születési dátum

Anyja neve

Nem

Igazolványszám


Foglalt szolgáltatások részletei

Online időpontfoglalás elősegítése, 

Szolgáltatások fejlesztése 

Érintett hozzájárulása, amikor a foglalási oldalon adatainak megadása után hozzájárul, hogy adatai az ügyfélfiókjába elmentésre kerüljenek. 

GDPR 6. cikk (1) b) pont 

Érintett

Tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó

Adatbázis kezelő, mint adatfeldolgozó

Rendszerüzemeltető informatikus, mint adatfeldolgozó

Bankkártya elfogadó és fizetési szolgáltató

Online időpont foglalási rendszer szolgáltató

Előfizetés érvényessége alatt majd azt követően 1 év (általános elévülési idő)Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz. 

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését. 

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja. 

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel. 

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., +36-1-391-1400, [email protected]).

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon a [email protected] e-mail elérhetőségünkre. Adatfeldolgozó

Név

Székhelye

Nyilvántartási szám

Telefonszám

E-mail cím/web

Tárhely Szolgáltató

Cloudflare, Inc.

(Frankfurt tárolási hely)

101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA

 

+1 (650) 319-8930

https://www.cloudflare.com/gdpr/subprocessors/ 

Cookie kezelés, elektronikus levelezés, adattárolás

Google, Inc. (Frankfurt tárolási hely)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  

www.google.com 

Számlázási szolgáltató

KBOSS.hu Kft. 

1031 Budapest, Záhony utca 7

01-09-303201

 

www.szamlazz.hu 

Számlázási szolgáltató

Billingo Technologies Zrt. 

1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

01-10-140802

 

[email protected] 

Online fizetési szolgáltató

OTP Mobil Kft. 

1143 Budapest, Hungária körút 17-19.

01-09-174466

+36 30 366 6611

[email protected]

Online foglalási rendszer szolgáltató

MediCorp Hungary Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 7. emelet 713

01-10-141172

 

www.mymedio.hu 

Adatbázis kezelő

Kolt-Systems Kft.

4551 Nyíregyháza, Élet utca 25.

15-09-088039

+36 30 468 9255

[email protected] 

Rendszer üzemeltető informatikusok

Az Adatkezelő nagy számú rendszer üzemeltető informatikus adatfeldolgozót foglalkoztat, így az ezen szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozók adatait az Adatkezelő – figyelemmel a NAIH/2018/4017/2/V számon közzétett tájékoztatására – nem teszi közzé, mert az olyan nagy terjedelmű információt jelentene, ami rontaná a tájékoztató átláthatóságát, közérthetőségét, világosságát. Az érintett jogosult az ezen adatfeldolgozókra vonatkozó részletes adatokat külön igényelni.